Connect with us

Website: the-constellation.org

Newsletter EnglishFrench Spanish  

Facebook https://www.facebook.com/pages/The-Constellation/457271687691239  

Twitter @TheConstellati1

Instagramhttps://www.instagram.com/constellationclcp/

Youtube channel: The Constellation SALT-CLCP

Discovering Dutch Competence: terug op onze fiets!

De Indische buurt in Amsterdam kreeg ruim vijf jaar geleden de twijfelachtig eer toebedeeld tot de 20 slechtste wijken van Nederland te horen. Criminaliteit, armoede, ellende joegen autochtone Nederlanders de buurt uit. De toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar, had het inzicht om dit soort wijken, de uitdaging te stellen om Prachtwijken te worden.
Met die missie, en een zakje geld, werd Rob van Veelen de Indische buurt ingestuurd als wijkregisseur.
"Ik schafte een fiets aan", herinnert Rob zich. Ik stapte op de fiets en heb negen maanden lang door de buurt gefietst. "Ik heb mijn oor te luister gelegd en ben op zoek gegaan naar de talenten en wensen in de buurt". Wie zoekt die vindt. Wie goed zoekt vindt ook de juwelen in een van de 20 slechtste wijken van Nederland.

Zo ontdekte Rob de Bollywood dames, die zich verzamelden rondom een geimproviseerde videotheek, en daar gehoor vonden bij elkaar omdat hun leven in werkelijkheid lang zo mooi niet was als in die films. Hij ontmoette in het struikgewas de man die de droom had een vlindertuin aan te leggen. Hij kwam in gesprek met SchaakMustafa die een droom had om een vriendenkring op te bouwen voor zijn geisoleerde autistische zoon en daarom schaakles ging geven aan buurkinderen.


Tijdens een SALT visit met Dutch Competence op een druilerige dag in buurthuis de Meevaart waar Rob ons vol enthousiasme over zijn ontdekkingstocht op de fiets vertelt, zien, voelen en ruiken we wat er gebeurde toen Rob en anderen deze pareltjes samen bracht,om de droom voor de wijk te bespreken en om samen tot actie over te gaan. Om ons heen zijn buurtbewoners van diverse alure druk in de weer om het Boliviaanse feest voor die avond voor te bereiden.


Om een lang verhaal kort te maken: de Bollywood dames verzorgen tegenwoordig de catering voor het Nederlands Philharmonisch Orkest dat nu zijn repetities houdt in deze buurt; SchaakMustafa heeft 300 leerlingen en spreekt vol trots over zijn zoon die een populaire schaakdocent is. Samen met een creatieve buurtbewoner organiseert hij ook het jaarlijks terugkerend levend schaakspel op een centraal plein. Oh ja: de buurt heeft ook een vlinderpark, dat groen brengt aan de stadse kinderen van wie 50% nog nooit in een bos is geweest....


Ons weekend met beginnende SALT facilitators noemden wij Discovering Dutch Competence. We ontdekten het al op de SALT visit de eerste dag! We nodigden Rob uit de volgende dag bij ons mee te komen dromen in onze workshop, en hij kwam graag. Want hij was nieuwsgierig geworden naar de aanpak die zat achter `dat groepje genuine geinteresseerde groepje bezoekers`. Rob's fietstocht werd symbool voor de actieplannen voor eigen context waarmee  deelnemers aan het eind van ons weekend naar huis gingen. Ieder voor zich nam zich voor om de komende maanden in zijn eigen omgeving in figuurlijjke zin op de fiets te stappen: op zoek naar de krachten die vooruitgang konden brengen aan onze eigen community: of dat nu een werkplek in financiele problemen is, een theater, het buurtwerk, onze projecten in het buitenland of ons eigen gezin: wie zoekt zal vinden!


Dutch Competence, watch us come: we’ll be on our bike!

Views: 142

Comment

You need to be a member of Community life competence to add comments!

Join Community life competence

Comment by Birgitta Schomaker on November 7, 2017 at 8:40pm

Wat een leuk verhaal, Marlou!

Comment by Marie Lamboray on July 23, 2014 at 8:14pm

English version:

Five years ago, the Amsterdam neighbourhood, “Indische Buurt” had the dubious honour to be amongst the 20 poorest districts in the Netherlands. There was crime, poverty, misery. The native Dutch left the neighbourhood. The Minister of Housing, Communities and Integration, Ella Vogelaar then came with a new national policy in order to change the deprived urban districts into prosperous areas.
With this mission and a little bag of money, Mr.Rob Veelen was appointed as the local community manager. "I bought a bicycle", recalls Rob. “I got on the bike and cycled through the neighbourhood for nine months. I listened and searched for local talents and their aspirations." Seek and you shall find. If you search well enough, you will find the hidden gems, even in one of the 20 poorest districts in the Netherlands.
During his cycling tours through the neighbourhood, Rob discovered “The Bollywood Ladies” who gathered round an improvised video store where they would find someone to talk to recognise each other’s issues. In reality, their lives were not nearly as marvellous as in those movies. Rob met a man who had the dream of building a butterfly garden. He talked to Chess Mustafa who dreamt of building friendship between his isolated autistic son and the community by giving chess lessons to neighbourhood kids.
During a SALT visit with Dutch Competence on a drizzly day in the Meevaart, the neighbourhood’s community centre, Rob told us enthusiastically about his discoveries on his bike. We saw, felt and smelled what happened when Rob and others shared these gems. We discussed the district’s dream and how they were working together and taking action. All around us, the residents with various talents were busy preparing that evening‘s Bolivian party.
To cut a long story short, the Bollywood ladies are currently working towards popularising the Dutch Philharmonic Orchestra, which is currently rehearsing in the neighbourhood; Chess Mustafa has more than 300 students and speaks with pride about his son who is a popular chess teacher too. Along with a creative neighbour, he also organises the annual chess tournament on a central square. Oh yes, the neighbourhood now also has a butterfly park which brings the beauty of nature to the urban children, 50% of whom have never been to a forest...

© 2023   Created by Rituu B. Nanda.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service