Loslaten, in veiligheid/Letting go, in safety

Het is een hele omschakeling van de Syrische stad Damascus, via het levendige Bangkok, naar het dorpje Joure op het Friese platteland in Noord-Nederland. Kinana heeft zich voorgenomen om tijdens deze reis van elke fase in haar leven een leerervaring te maken. Een mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken en te groeien als mens. Nu dat ze haar eigen gezin met vier prachtige kinderen op de rails heeft, staat voor Kinana vast dat ze wil bijdragen aan het geluk van anderen, “vanuit mijn hart”.

Ze is blij dat VluchtelingenWerk haar het vertrouwen heeft geboden om VIP trainingen te geven (Vluchtelingen Investeren in Participeren).  

Kinana ontvangt me op een zonnige dag bij haar thuis aan de keukentafel, waar de ene lekkernij na de andere wordt geserveerd. “Natuurlijk moeten wij ons aanpassen aan de nieuwe samenleving waarin wij leven”, vindt Kinana, “maar het is belangrijk dat je altijd zelf blijft nadenken wat je wel en niet wilt. Gastvrijheid, mensen thuis als familie ontvangen, is belangrijk voor mij. In Nederland is dat niet altijd gebruikelijk, wordt mij geleerd. Maar in dit geval vind ik het belangrijk om aan mijn eigen waarden vast te houden”.

Kinana, een Palestijnse geboren in Syrie, volgde in Maart 2018 de driedaagse introductie tot de SALT aanpak samen met andere vrijwilligers en werknemers van VluchtelingenWerk. Zij herkende zichzelf als moeder in de kracht gerichte leercyclus waarbij een ieder zijn eigen talenten en ervaringen in kan zetten. “In mijn cultuur is ons geleerd dat sommige dingen zijn zoals ze zijn, dat we geen vragen mogen stellen. Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb mijn kinderen altijd bij de hand gehouden, maar vrij om de keuzes te maken in hun leven die voor hen belangrijk zijn. Natuurlijk horen daar gesprekken bij, en informatie geven en ervaring delen. Maar als moeder moet je ook los kunnen laten, in veiligheid”.

Kinana startte onlangs haar eerste ronde als VIP trainer met een groep Syrische mensen. Ze is vastbesloten om haar professionele en haar levenservaring daarbij in te zetten. Twee mappen op haar tafel zijn de leidraad waarmee ze aan het knutselen gaat. De roll-out van VluchtelingenWerk voor de trainingen die moeten leiden tot gepaste aansluiting op de arbeidsmarkt én de werkmap van SALT voor het krachtgericht begeleiden van groepen. Zo voegde ze tijdens de eerste bijeenkomst een element toe aan de training: ze nodigde iedere deelnemer uit om voor de groep te komen vertellen waar hij of zij trots op is. Bescheiden mensen die moeite hadden om hun eigen krachten te benoemen, complimenteerde ze voor de hele zaal. Tegen de vader die zei dat hij nergens trots op was omdat hij geen belangrijke studie of baan had, zei ze: “Je hebt je gezin vanuit een gevaarlijk gebied meegenomen en in veiligheid gebracht, je hebt belangrijke keuzes gemaakt en resultaat bereikt!”

De sessie hielp om de deelnemers vanaf de start te laten inzien dat zij iets kunnen, iets in zich hebben dat ze kunnen inzetten, wanneer ze hier met alle regels en (on)mogelijkheden van de Nederlandse samenleving op zoek gaan naar een betaalde baan.  Wanneer tijdens de tweede VIP sessie de toekomstvisie aan de beurt komt, voegt Kinane daar ook weer een snufje SALT aan toe. “Ik zal de deelnemers vragen of ze vroeger, in Syrie, dromen hadden. En wat de stappen waren die ze gebruikten om die dromen waar te maken. Dit zal hen eraan herinneren dat de dingen die ze al gedaan hebben in hun leven van belang zijn en niet weggezet hoeven te worden”.

Mijn hoop is nu zoveel mogelijk te leren van de ‘Kinana manier’ om te VIP training in te vullen. Ik zal daarmee de methode elke keer verbeteren, en wie weet zal deze dan ook voor collega’s in het land inspiratie geven. Kinana's droom gaat verder dan dat :”Insjallah zal ik dit werk meebrengen naar plekken waar mensen het nog harder nodig hebben. Met vluchtelingen in Nederland komt het wel goed. Ik hoop ooit voor vrouwen In vluchtelingenkampen iets te kunnen betekenen”.

We zijn vier uur verder als Kinana me uitzwaait bij de deur. De zon schijnt. Het Friese platteland is weids en uitnodigend.

Views: 100

Comment

You need to be a member of Community life competence to add comments!

Join Community life competence

Comment by Birgitta Schomaker on May 22, 2018 at 3:41pm

Mooi, Marlou!  Wat prachtig om zo aanwezig te zijn bij jouw gesprek en ontmoeting met Kinana.  Goed om te zien hoe Kinana de vertaalslag kan maken " (...)  dat de dingen die ze al gedaan hebben in hun leven van belang zijn en niet weggezet hoeven te worden”.

De brug slaan van land van herkomst naar Nederland. De vluchtelingen beginnen niet met een schone lei, maar brengen hun talenten mee, hun interesses en passies. 

Comment by Rituu B. Nanda on May 18, 2018 at 10:22pm

Simple, appreciative facilitation...wonderful Kinana.

Well narrated Marlou. Thank you.

Comment by Marlou on May 18, 2018 at 1:22pm

For English:

"Letting go, in safety"

It is a quite a change from the Syrian city of Damascus, via lively Bangkok, to the village of Joure in the Frisian countryside in the north of the Netherlands. Kinana has decided to make a learning experience out of every stage of her life during this trip. An opportunity to discover new things and grow as a person. Now that she has her own family with four beautiful children on the rails, it is clear to Kinana that she wants to contribute to the happiness of others, "from my heart".

She is pleased that the Dutch Council for Refugees has given her the confidence to give VIP training (Refugee Investing in Participation).

Kinana welcomes me on a sunny day at her home at the kitchen table, where one delicacy is served after another. "Of course we have to adapt to the new society in which we live," says Kinana, "but it is important that you always think for yourself what you want and do not want. Hospitality, receiving people at home as a family, is important to me. In the Netherlands this is not always customary, I am taught. But in this case I think it's important to stick to my own values ​​".

Kinana, a Palestinian born in Syria, followed in March 2018 the three-day introduction to the SALT approach together with other volunteers and employees of the Dutch Council for Refugees. She recognized herself as a mother in the strength-based learning cycle in which everyone can use their own talents and experiences. "In my culture we have been taught that some things are what they are, that we should not ask questions. I tend to disagree. I have always kept my children by the hand, but free to make the choices in their lives that are important to them. Of course there are conversations, and giving information and sharing experience. But as a mother you must also be able to let go, in safety ".

Kinana recently started her first round as a VIP trainer with a group of Syrian people. She is determined to use her professional and her life experience. Two folders on her table are the guiding principles with which she is tinkering: The roll-out of the Dutch Council for Refugees for the training that should lead to an appropriate connection to the labor market and the SALT workbook for strength-based accompaniment of groups. For example, during the first meeting she added an element to the training: she invited each participant to come and tell the group what he or she is proud of. Modest people who had trouble naming their own strength, she complimented for the whole room. To the father who said he was not proud of anything because he did not have an important study or job, she said: "You took your family from a dangerous area and brought them to safety, you made important choices and achieved results!"

The session helped to show participants from the start that they can have done something, something that they can build on, when they go looking for a paid job here with all the rules and (im) possibilities of Dutch society. When it comes to the future vision during the second VIP session, Kinane also adds a pinch of SALT. "I will ask the participants if they used to have dreams in Syria. And what steps they used to make those dreams come true. This will remind them that the things they have already achieved continue to be important in their lives and should not be put away. "

"My hope now is to learn as much as possible from the 'Kinana way' execute VIP training. I will improve the method every time, and who knows, it will also give inspiration to colleagues in the country". Kinana's dream goes further than that: "Insjallah I will bring this work to places where people need it even more. Refugees in the Netherlands will be fine. I hope to be able to do something for women in refugee camps. "

It's four hours later when Kinana waves me farewell at the door. The sun shines. The Frisian countryside is vast and inviting.

About

The Constellation: who are we

The Constellation video, where we journey in less then 2 minutes from space, through nature, to villages, in homes and back while exploring what the Constellation stands for. Thank YOU for being part of it.

 

Social Media

Website: the-constellation.org

Newsletter EnglishFrench Spanish  

Facebook https://www.facebook.com/pages/The-Constellation/457271687691239  

Twitter @TheConstellati1

Instagram: constellationclcp

Youtube channel: The Constellation SALT-CLCP© 2021   Created by Rituu B. Nanda.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service